Drepturi și Obligații

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Verificare și revizie

Verificarea și revizia tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este obligatorie pentru toți consumatorii.

Neefectuarea verificării sau reviziei tehnice periodice, în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea clientului final pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea instalației de utilizare a gazelor naturale.

Beneficiarul (clientul final), care are obligația de a asigura întreținerea și exploatarea instalației de utilizare a gazelor naturale, răspunde de buna funcționare a acesteia și are obligativitatea respectării condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Totodată beneficiarului îi revine obligația:

 • de a înlocui racordului flexibil montat în instalația de utilizare a gazelor naturale înaintea expirării duratei normate de utilizare conform recomandărilor producătorului acestuia;
 • de a înlocui detectorul automat de gaze naturale conform recomandărilor producătorului acestuia;

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final;

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;

Realizarea operațiilor de verificare și de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, se efectuează exclusiv de către operatori economici autorizați de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare (OE), selectați de către clientul final, în baza unui contract de prestări servicii.

Lista integrală  a operatorilor economici autorizați ANRE poate fi consultată de către clientul final pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro

În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare.

În procesul de realizare al verificării/reviziei tehnice, clientul final are următoarele obligații:

 • Să realizeze verificările și reviziile tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare, în baza notificării furnizorului și a unui contract de prestări servicii încheiat cu un operator economic autorizat, până la data scadentă specificată în notificare;
 • Să pună la dispoziția OE documentația tehnică ce a stat la baza execuției instalației de utilizare, avizată de către OS sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz;
 • Să solicite OS sau operatorului economic care a executat instalația de utilizare, direct sau prin intermediul OE selectat pentru efectuarea verificării/reviziei, o copie a documentației tehnice a instalației de utilizare;
 • Să reconstituie prin intermediul unui operator economic autorizat, în baza unui contract de prestări servicii, în cazul în care nu deține documentația tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, dar și tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a Procedurii, care corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizor, următoarele documente:

  • releveul construcției pe care se trasează instalația de utilizare;
  • schema izometrică a instalației de utilizare;
  • memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare;
 • Să întocmească documentația tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prin intermediul unui operator economic autorizat, în baza unui contract de prestări servicii, în situația în care aceasta nu poate fi regăsită, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși nu corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizor;
 • În situația în care clientul final deține în baza căreia a fost realizată instalația de utilizare a gazelor naturale, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși fiind cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, documentația dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum:

  • să întocmească, prin intermediul unui operator economic autorizat pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite;
  • să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii;
 • Să prezinte OE documente din care să rezulte că au fost efectuată:

  • curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către personal specializat, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;
  • verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.
 • Să remedieze defectele constatate în urma efectuării verificării/reviziei tehnice, prin intermediul OE care a efectuat verificarea ori revizia tehnică sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii;
 • Să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, în situația în care, în urma verificării sau a reviziei tehnice OE constată că acestea nu sunt îndeplinite;
 • Să semneze Fișa de evidență întocmită în urma verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare;
 • Să păstreze, pe întreaga durată de funcționare a instalației de utilizare:

  • documentația tehnică aferentă instalației de utilizare, cu modificările la zi;
  • instrucțiunile pentru utilizarea gazelor naturale;
  • fișele de evidență aferente tuturor lucrărilor periodice de verificare şi/sau de revizie tehnică a instalației de utilizare.