Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Cerere racordare

Aici găsești toate documentele necesare pentru a obține toate avizele și informațiile esențiale pentru procesul tău de racordare.

Completează online cererea de racordare și economisește timp!

Completează acum

Documente care trebuie anexate cererii de racordare

Documente comune:

 • mandat- în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandat este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

  • susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale sau a avizului tehnic de principiu;
  • ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor, în situația în care soluția tehnică de racordare impune racordarea la o/un conductă de distribuție/racord/stație de reglare-măsurare/stație de reglare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), bun proprietate certă a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia.

Documente specifice, în copie conformă cu originalul

 • copia buletinului/cărții de identitate a proprietarului și/sau chiriașului;
 • copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
 • în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD;

 • copia actului de constituire a asociației;
 • copia certificatului de înregistrare fiscală;
 • schema imobilului (care cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia;"alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

 • copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală;
 • copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:
  • extrasul de carte funciară valabil/autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  • în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • după caz, copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

 • informații cu privire la debitul și presiunea gazelor naturale solicitată pentru fiecare imobil/construcție din cadrul ansamblului rezidențial;
 • certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru imobilul/construcția ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
 • planul de situație, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament a acestora, din care să rezulte precis poziția imobilului/construcției;
 • planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, în situația în care acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
 • copia actului de identitate în situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană fizică;
 • certificatul de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, în situația în care dezvoltatorul ansamblului rezidențial este o persoană juridică;
 • actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea viitorului client final casnic sau noncasnic este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații de racordare;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

 • documentul emis de consiliul local al unității administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori ai localității/satului în care urmează să fie înființat sistemul de distribuție a gazelor naturale, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;
 • copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem nou de distribuție a gazelor naturale sau pe care se amplasează extinderea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesar/necesare realizării racordării la SD;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD

 • copia B.I./C.I. proprietarului și/sau chiriașului, pentru persoana fizică, sau copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, pentru persoana juridică;
 • copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință a locului de consum deservit de magistrala directă, respectiv:

  • autorizația de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
  • în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

 • documentul emis de consiliul local al unitățîi administrativ-teritoriale prin care se comunică înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, numărul de locuitori, numărul de viitori clienți finali casnici și/sau noncasnici, debitul de gaze naturale etc.;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluţionării cererii de racordare la SD.

 • documentele prezentate la pct. 1-3, după caz, aferente fiecărei persoane din grup;
 • alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant în vederea soluționării cererii de racordare la SD.

Documente specifice, în copie conformă cu originalul

După ce avem documentele de la tine, vei primi un număr de înregistrare pentru cererea ta de racordare! Noi vom verifica toate informațiile și te vom contacta în cel mai scurt timp posibil.

Tarife aferente Procesului de Racordare

Denumire Serviciu Tarif
Analiză Cerere de Racordare solicitant Casnic 193.60
Analiză Cerere de Racordare solicitant Non Casnic, UAT, ADI 321.80
Verificare Proiect 74.65
Urmăririi lucrărilor 794,95

Tarifele sunt exprimate în lei și nu includ TVA

Racordare

Cererea de racordare la SD (sistemul de distribuție) se face conform modelului prezentat în Anexa nr. 1 la Regulament și se transmite OSD (operatorului sistemului de distribuție) împreună cu documentele justificative detaliate în modelul cererii și de dovada achitării tarifului de analiză a cererii de racordare.

Transmiterea la OSD a cererii de racordare se face prin oricare dintre următoarele modalități:

 • la un birou specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unități organizatorice aparținând OSD;
 • prin intermediul serviciilor poștale sau de date, respectiv fax, poștă electronică;
 • prin intermediul secțiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării și înregistrării online a solicitărilor/portalul OSD.

Plata tarifului de analiză a cererii de racordare se efectuează de către solicitant prin una dintre următoarele modalități de plată, respectiv:

 • prin virament bancar în contul OSD;
 • plată online;

În situația în care cererea de racordare la SD nu este completată corect sau în situația în care documentele justificative care o însoțesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare, cu privire la datele și documentele lipsă sau care trebuie completate sau refăcute, acesta oferind toate informațiile necesare în acest scop.

În situația în care soluția tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale sau la un alt SRM (stație de reglare-măsurare) /SR (stație de reglare) /SM (stație de măsurare) /PRM (post de reglare-măsurare) /PR (post de reglare) /PM (post de măsurare), bun proprietate certă a terților, solicitantul este obligat să prezinte OSD, odată cu cererea de racordare, unul dintre următoarele documente:

 • acceptul proprietarului;
 • acordului solicitantului de racordare privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;

Pe baza unei cereri scrise, solicitantul poate renunța la cererea de racordare în orice moment, până la emiterea ATP (aviz tehnic de principiu) /ATR (aviz tehnic de racordare)/notificării pentru separarea dintr-o instalație de utilizare comună existentă, fără că tariful de analiză a cererii de racordare la SD să fie restituit.

Registre

Dacă dorești detalii suplimentare despre cererea ta de racordare, poți accesa una din secțiunile de mai jos. Sperăm că vei găsi toate informațiile de care ai nevoie, iar dacă ai alte întrebări, nu ezita să ne contactezi.

Registrul Cererii de Racordare

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale