Clienți business - Energie electrică

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Plafonarea

Următoarele categorii de clienţi noncasnici vor beneficia de plafonarea preţurilor la energie electrică:

  • Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru următoarele categorii de clienţi:

a) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării înterprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (IMM-uri);

b) operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

c) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

d) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, judeţelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

e) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

f) instituţii publice, altele decât cele prevăzute art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG 27/2022, precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

  • Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru consumul integral al următoarelor categorii de clienţi:

a) spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) creșe, furnizori publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Plafonarea se aplică și pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinaţia de spitale.

Pentru clienţii noncasnici care nu sunt prevăzuţi în categoriile menţionate mai sus, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere este disponibil aici și ne poate fi transmis prin intermediul formularului de contact.