GDPR

Dăm energie casei tale, ca tu să pui lumea în mișcare.

Notă generală de informare cu privire
la protecția datelor cu caracter personal

(NOTA DE INFORMARE)

Versiune aplicabilă începând cu data de 01.12.2022

Din data de 25.05.2018 este aplicabil Regulamentul 2016/679  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ( “GDPR” - General Data Protection Regulation).

Îți prezentăm mai jos un sumar al modalității în care sunt prelucrate datele tale personale ( “Datele”) de către Premier Energy S.R.L., ( „Premier Energy” sau „Societatea” ), astfel încat să fii informat cu privire la modalitatea de colectare a acestora, felului în care le folosim, dacă le dezvăluim mai departe unor terți, precum și pentru a ști care sunt drepturile tale, prin prisma modificărilor legislative.

Secțiunea 1 Cine suntem?

Premier Energy S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, având sediul social în București, str. Vasile Alecsandri nr. 4 și str. Constantin Daniel nr. 11, clădirea A, et. 2, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1918/2007, C.U.I. RO 20914495 („Premier Energy” sau „Societatea”). Premier Energy deține licență de furnizare energie electrică, licențe de furnizare gaze naturale și de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, emise de ANRE, precum și autorizații, emise de aceeași autoritate, pentru realizarea unor servicii tehnice, respectiv de proiectare și execuție a sistemelor de distribuție și a instalațiilor de utilizare gaze naturale.

Secțiunea 2 Cui ne adresăm?

Fie ca ești (i) clientul Premier Energy, (ii) potențial client sau partener al nostru sau (iii) vizitator al website-ului premierenergy.ro, te rugăm sa citești cu atenție această Notă de Informare.

Secțiunea 3 Prezentarea Notei de Informare

Nota de Informare descrie:

 • categoria de Date pe care Premier Energy le prelucrează;

 • modalitatea prin care Premier Energy prelucreaza Datele tale:

  • în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale, respectiv energie electrică și/sau prestări servicii;
  • pentru a te contacta în legătură cu produsele, serviciile și ofertele noastre;
 • Sursa Datelor pe care le prelucrăm;

 • Către cine divulgăm și/sau transmitem Datele tale;

 • Drepturile pe care le ai cu privire la Datele tale.

Secțiunea 4 Ce sunt Datele?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită „persoană vizată” . O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

Secțiunea 5 Ce înseamnă prelucrarea Datelor?

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți), diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alăturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Secțiunea 6 Datele pe care le prelucrăm

În ceea ce privește Premier Energy, în funcție de relația pe care o avem cu persoana vizată, putem prelucra o serie de date, respectiv nume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate CI/BI, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu, adresă de e-mail, adresă loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, număr loc de consum, putere aprobată, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, informaţii privind consumul de energie, index consum, date legate de facturare, numărul contractului de furnizare, istoric consum, tip locuință, categorie consum, modalități de plată, vechime portofoliu, tipul de servicii contractate. Pentru a verifica ce Date prelucrăm, în functie de calitatea persoanei vizate, scopul si temeiul juridic al prelucrarii Datelor, te rugăm să citești Anexa 1 de mai jos.

Secțiunea 7 În ce scop prelucrăm Datele?

Premier Energy prelucrează Datele:

 • pentru încheierea (inclusiv contractarea on-line) si executarea contractului cu tine și pentru a-ți putea furniza serviciile noastre.

 • pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește încheierea contractului cu tine, cunoașterea clientelei (îndeplinirea obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de terorism, combaterea spălării banilor).

 • efectuarea de studii și cercetări de piață sau în scop statistic, în baza consimțământului tău.

 • pentru furnizare de informaţii prin intermediul e-mailului, SMS-ului, telefonului, referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente şi/sau alte forme de publicitate, precum şi contactarea în vederea desfaşurării sondajelor de opinie, în baza consimțământului tău.

 • pentru exercitarea de către Premier Energy a intereselor sale legitime.

Secțiunea 8 Pe ce durată prelucrăm Datele?

Durata de prelucrare a Datelor variază în funcție de durata contractului încheiat cu Premier Energy, termenele legale de arhivare, perioada pentru care este obligatoriu ca Premier Energy să păstreze Datele și să își apere drepturile sale într-un litigiu, durata pentru care legea impune Premier Energy să stocheze datele.

Secțiunea 9 Sursa Datelor

Premier Energy colectează Datele fie direct de la tine fie, în mod legitim, din surse publice.

Secțiunea 10 Cui divulgăm Datele?

În vederea realizării scopului prelucrării Datelor, Premier Energy poate transmite Datele unor terțe părți, cum ar fi: Platforma online de schimbare a furnizorului, entitățile care fac parte din grupul Premier Energy, notari, bănci, avocați, autorități publice, organe judiciare, instanțe, furnizori către care am externalizat diverse servicii, societăți de recuperare creanțe și alte categorii de destinatari, din România sau străinătate (Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European) sau în afara acestora.

Secțiunea 11 Transferul Datelor

La acest moment, Premier Energy nu transferă Datele tale către terți. În situația în care vor apărea modificări, te vom informa și vom proceda în conformitate cu obligațiile legale pe care le avem.

Secțiunea 12 Drepturile tale
 • DREPTUL LA INFORMARE  - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea Datelor de către Premier Energy;
 • DREPTUL DE ACCES LA DATE  - dreptul de a obține de la Premier Energy confirmarea faptului că Datele sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE  - dreptul de a obține rectificarea Datelor inexacte, precum și completarea Datelor incomplete;
 • DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT")   - dreptul de a obține ștergerea Datelor, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale;
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII  - dreptul de a obține marcarea Datelor cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR  - dreptul de a primi Datele într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste Date să fie transmise de către Premier Energy, în situația în care sunt îndeplinite condițiile legale;
 • DREPTUL LA OPOZIȚIE  - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca Datele să facă obiectul unei prelucrări;
 • DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE  - dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă, persoanele vizate;
 • DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  - dreptul de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției Datelor, care au fost încalcate;
 • DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI  - în cazurile în care prelucrarea se bazează pe acordul tău, ți-l poți retrage în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind în continuare valabilă.

Mai multe informații găsești in Anexa 2.

Secțiunea 13 Alte mențiuni

Date de contact – [email protected]

Date ANCPDCP – www.dataprotection.ro

E-mail: [email protected]

Prezenta Notă de informare poate fi modificată de Premier Energy. Modificările vor intra in vigoare de la momentul publicării pe website-ul www.premierenergy.ro sau de la data la care vom primi consimțământul tău, în funcție de modificările intervenite.

Anexa 1 – Datele prelucrate, scopul, temeiul juridic și durata prelucrării

SCOPUL în care prelucrăm Datele

Pentru încheierea și executarea contractului încheiat cu tine
Datele prelucrate

Nume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte de identitate, pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu, adresă de e-mail, adresă loc de consum, adresă de corespondență, nivel de tensiune loc de consum, cod loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobată, cod client, categorie consum, serie contor, capacitate rezervată orară, informaţii privind consumul de energie, index consum, date legate de facturare, cont bancar, numărul contractului.

Durata prelucrării

Pe perioada de derulare a contractului precum și încă 5 ani după încetarea acestuia, cu excepția cazurilor în care legea prevede un termen mai lung.

Temeiul juridic

Art. 6 alin 1 lit. b) din GDPR.

Pentru efectuarea de studii și cercetări de piață
Datele prelucrate

Nume, prenume, număr de telefon, adresă loc de consum, adresă de e-mail, cod client

Durata prelucrării

Conform consimțământului tău.

Temeiul juridic

Art. 6 alin 1 lit. a) din GDPR, respectiv consimțământul tău.

În scop statistic
Datele prelucrate

Nume, prenume, adresă loc de consum, data nașterii, număr de telefon, adresă de e-mail, istoric consum, tip locuință, categorie consum, comportament și modalități de plată

Durata prelucrării

Conform consimțământului tău.

Temeiul juridic

Art. 6 alin 1 lit. a) din GDPR, respectiv consimțământul tău.

Pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește încheierea contractului cu tine, cunoașterea clientelei (îndeplinirea obligațiilor de prevenire a finanțării actelor de terorism, combaterea spălării banilor)
Datele prelucrate

Nume, prenume, număr de telefon, serie, număr și valabilitate carte de identitate sau pașaport sau legitimație de ședere temporară în România, CNP, adresă domiciliu.

Durata prelucrării

Pe perioada de derulare a contractului precum și încă 5 ani după încetarea acestuia, cu excepția cazurilor în care legea prevede un termen mai lung.

Temeiul juridic

Art. 6 alin 1 lit b) din GDPR și Legea 129/2019.

În scop de reclamă, marketing și publicitate
Datele prelucrate

Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, istoric consum, vechime portofoliu, cod de client, adresă loc de consum, tipul de servicii contractate

Durata prelucrării

Conform consimțământului tău.

Temeiul juridic

Art. 6 alin 1 lit a) din GDPR, respectiv consimțământul tău.