Distribuție gaz

Un partener, nu doar
un distribuitor

Ce înseamnă „Activitatea de distribuție a gazelor naturale?

Distribuția gazelor naturale reprezintă livrarea gazelor naturale către clienți printr-o rețea extinsă de conducte, special destinată pentru această activitate.

Distribuția de gaze naturale este asigurată de companiile de distribuție, care dețin infrastructura necesară (rețeaua de conducte) dintr-o anumită zonă.

Ce înseamnă „Operator al Sistemului de Distribuție?

Orice persoană fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuție și răspunde de exploatarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de distribuție într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a satisface un nivel rezonabil al cererii pentru distribuția gazelor. Operatorul Sistemului de Distribuție prestează serviciul de distribuție pentru toți utilizatorii sistemului de distribuție, în condiții nediscriminatorii, cu respectarea normelor și standardelor de performanță prevăzute în actele normative în vigoare, în baza licențelor/autorizațiilor specifice emise de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE), asigurând oricărui solicitant care îndeplinește cerințele prevăzute de lege accesul și/sau racordarea la acesta.

Obligațiile „Operatorului Sistemului de Distribuție”

 • să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului;
 • să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;
 • să asigure, în vederea emiterii facturii de regularizare a consumului, citirea indexului aparatului de măsurare al clientului casnic la un interval de timp de maximum 3 luni;
 • să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor sensibile din punct de vedere comercial obținute în cursul desfășurării activității sale;
 • să împiedice divulgarea discriminatorie a informațiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial;

Drepturile „Operatorului Sistemului de Distribuție”

 • să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice;
 • să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a clienților pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații, sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a clienților;
 • să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;
 • să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice, în cazul intervențiilor persoanelor neautorizate asupra instalațiilor de reglare-măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale;

„Sistemul de Distribuție” – se delimitează:

 • de obiectivele de producție, de la robinetul aflat la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a producătorului;
 • de sistemul de transport, de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport;
 • de alt sistem de distribuție, de la ieșirea din stația de reglare/măsurare dintre operatorii de distribuție
 • de clienții finali, de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale acestora;